Година
2011
Локация
гр. София, кв. "Банкя"
Категория
Къща

Кратко описание на проекта: Настоящата разработка представлява идеен архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и изпълнена със системи за сухо строителство. Проектът участва в конкурс, организиран от фирма Knauf България и Съюза на производителите на сглобяеми къщи.

Ситуационно решение: Сградата е разположена свободно в предложения от организаторите терен. Урегулираният поземлен имот (УПИ) е ъглов, намиращ се на Т-образно кръстовище. Двете пресичащи се улици тангират с границите

на имота от североизток и югоизток. Теренът, който е с площ около 1 дка и форма, близка до правоъгълник с размери 26/37 м, е с полегат наклон на североизток (към едната улица). Къщата е снабдена с два подхода - за автомобили и за пешеходци. В двора е предложена площадка за разполагане на тента или беседка с градински мебели. Поради непосредствената връзка на този кът с дневната и трапезарията, той може да бъде използван за хранене на открито, когато

метеорологичните условия позволяват това. Дворът е богато озеленен предимно с ниска и средно висока растителност, а по периферията и най-вече покрай улиците са предвидени и дървета, които ще осигурят необходимия интимитет и ще служат за акустичен и пречистващ въздуха филтър.

Функционално решение: Сградата е разделена на четири функционални нива - едно подземно и три надземни. Сутеренът изпълнява предимно складови, стопански и технически функции, на партерното ниво се разполага дневната група помещения, вторият етаж е посветен на индивидуалните пространства на

семейството, а подпокривното ниво служи за настаняване на гости и изследователски дейности на децата. Предвидена е и покривна използваема тераса, която ще се използва предимно за астрологични наблюдения.

Строително-конструктивно решение: Надземната част на сградата е проектирана с лека, дървена конструкция и системи за сухо строителство, а основите, надосновните стени и междуетажната плоча на кота ±0.00 (целият сутерен) се изпълняват от монолитен стоманобетон. При желание на инвеститорите и по евентуални препоръки на инженер -

конструктор, е възможно централният елемент, който обхваща стълбищната клетка, коридорите, кухнята и баните, да изпълнява ролята на противоземетръсна стоманобетонна шайба. Външните стени на къщата са с обща дебелина около 30 см. Междуетажните подови конструкции също са с обща дебелина около 30 см. Тъй като в сградата присъстват няколко плоски покрива и използваеми покривни тераси, при техните детайли е обърнато особено внимание на хидроизолацията (рулонни битумни материали), която се полага върху дървената носеща конструкция. Отводняването на тези части е стандартно,

вътрешно и се осъществява, благодарение на водосборни воронки и скрити водосточни тръби.

Архитектурен облик: В обемно-пространствено отношение сградата е разделена на няколко обема, които са разграничени и подчертани чрез употребата на различни фасадни материали. Така те образуват хармонична, полусиметрична композиция от контактуващи помежду си геометрични тела. Внушението, което се постига, е за съвременна еднофамилна къща с елементи и материали, взаимствани от традиционната българска архитектура.

Основните обеми представляват четири на брой четириъгълни призми, завършващи с едноскатен покрив и традиционна стреха. Всички те са третирани с бяла, пръскана, минерална мазилка. Като контрапункт на тези бели обеми, въздейства вплетеното в тях дървено тяло. Като негови продължения и пространствени израстъци въздействат дървените перголи, колони, ферми и парапети. Въобще дървото оформя и централния елемент на главната фасада от североизток. Решетката с хоризонтален растер служи едновременно за визуално и естетично обединение на двата обема и за оформяне на гостоприемно входно пространство.