Точното изпълнение на проекта е от първостепенно значение за всеки възложител, тъй като това гарантира качествен резултат. Затова важна част от инвестиционно-строителния процес е авторският надзор. Архитектът и екипът му следва да присъстват периодично на строителната площадка по време на цялото изпълнение. Те проверяват дали строително-монтажните работи отговарят на проектното решение и при наличие на отклонение, изискват корекция от строителите. Оказват съдействие при възникнали въпроси и подават допълнителни детайли и чертежи при необходимост.

Цената на авторския надзор обикновено се определя от честотата и продължителността на посещенията на обекта от страна на проектантите, като единичната ставка е в лева / час. При дефинирането й се взема предвид и сложността и големината на сградата като обективен показател. За да получите индивидуална оферта за авторски надзор на Вашата сграда, свържете се с мен.

Връзка с мен